אני לא בטוח עד כמה זה יכול להיות שימושי לכל אחד מלבד חברות שמתעסקות בסליקה בעזרת כרטיסי אשראי, אבל אני בכל זאת חושב שלפרסם את זה יהווה עזרה למשהו בסופו של דבר. טרנזילה היא מערכת סליקה אשר מאפשר לכל אחד המחזיק בטרמינל סליקה לאפשר לסלוק כרטיסי אשראי ולחייב לקוחות אונליין. הקוד הבא הוא פשוט מאוד ומאפשר חיוב אונליין של כרטיס אשראי של לקוח. השימוש בו הוא גם פשוט. להלן הקוד עצמו ולאחריו יוצג השימוש בו.

tranzila_charge.php

<?php

class tranzila_charge
{
  /**
   * Credit error property placeholder
   *
   * @var string
   */
  public $crediterror = '';
  
  /**
   * Charge a credit card using tranzilla's API
   *
   * 
   * Available array elements:
   * 
   * total - amount to charge, in NIS
   * creditcard_number - credit card number
   * month - credit card expires month
   * year - credit card expires year
   * cvv - cvv number
   * contact - name
   * company - company name
   * debug - debug mode to output the response and exit
   * 
   * 
   * 
   * @param array $data
   * @return boolean/string
   */
  public function TranzillaCharge($data=array())
  {
    $host = 'secure5.tranzila.com'; // gateway host
    $path = '/cgi-bin/tranzila31.cgi'; // gateway uri
    $formdata['supplier'] = '####'; // supplier

    $formdata['sum'] = $data['total']; // total amount to process
    $formdata['ccno'] = $data['creditcard_number']; // credit card
    $formdata['expmonth'] = $data['month']; // expiration month
    $formdata['expyear'] = $data['year']; // expiration year
    $formdata['CVVstatus'] = intval($data['cvv']); // cvv
    $formdata['contact'] = $data['contact'];
    $formdata['company'] = $data['company'];

    $poststring = '';
    // formatting the request string
    foreach($formdata AS $key => $val)
    {
      $poststring .= $key . "=" . $val . "&";
    }
    // strip off trailing ampersand
    $poststring = substr($poststring, 0, -1);
    // init curl connection
    $CR = curl_init();
    curl_setopt($CR, CURLOPT_URL, "https://".$host.$path);
    curl_setopt($CR, CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($CR, CURLOPT_FAILONERROR, true);
    curl_setopt($CR, CURLOPT_POSTFIELDS, $poststring);
    curl_setopt($CR, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($CR, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
    // actual curl execution perfom
    $result = curl_exec( $CR );
    $error = curl_error( $CR );
    // on error - exit with error message
    if( !empty( $error ))
    {
      $this->crediterror = $error;
      return false;
    }
    curl_close( $CR );
    // re-format the string into array

    $response = explode('&', $result);
    foreach($response as $key=>$value)
    {
      unset($tmparr);
      $tmparr=explode("=",$value);
      $answer[$tmparr[0]]=$tmparr[1];
    }

    # Debug
    if($data['debug'])
    {
      print "<pre>";
      print_r($answer); // response array with string keys
      print "</pre>";
      print $answer["Response"];
      exit;
    }

    $lang = array(
    'ccerror004' => 'Credit Card was declined',
    'ccerror006' => 'CVV Number is invalid',
    'ccerror033' => 'Credit Card Number is invalid',
    'ccerror036' => 'Credit Card expired',
    'ccerror057' => 'Please specify credit card number',
    'ccerror062' => 'Transaction type is invalid',
    'ccerror063' => 'Transaction Code is invalid',
    'ccerror064' => 'Credit card type is not supported',
    'ccerror065' => 'Currency type is invalid');


    switch($answer["Response"])
    {
      case '004':
        $this->crediterror = $lang['ccerror004'];
        return false;
        break;
      case '006':
      case '017':
      case '058':
      case '059':
        $this->crediterror = $lang['ccerror006'];
        return false;
        break;
      case '033':
        $this->crediterror = $lang['ccerror033'];
        return false;
        break;
      case '036':
        $this->crediterror = $lang['ccerror036'];
        return false;
        break;
      case '057':
      case '059':
        $this->crediterror = $lang['ccerror057'];
        return false;
        break;
      case '062':
        $this->crediterror = $lang['ccerror062'];
        return false;
        break;
      case '063':
        $this->crediterror = $lang['ccerror063'];
        return false;
        break;
      case '064':
        $this->crediterror = $lang['ccerror064'];
        return false;
        break;
      case '065':
        $this->crediterror = $lang['ccerror065'];
        return false;
        break;

      case '000':
        return true;
        break;

      default:
        $this->crediterror = $lang['ccerror004'];
        return false;
        break;
    }

    return false;
  }
}

index.php

require_once('tranzila_charge.php');
$tranzila_charge = new tranzila_charge();

# All data needed
$data = array( 'creditcard_number' => '123456789', 'total' => '20', ...... ,..... ,..... );

# If it was not charged then print the error returned and exit
if(!$tranzila_charge->TranzillaCharge($data))
{
  print $tranzila_charge->crediterror;
  exit;
}

# If we get this far the credit card was charged
# Do something with the info or redirect...


שוב פעם, ישנם הערות לאורך כל הסקריפט, לכן ההבנה והשימוש במחלקה זו אמור להיות קל, כמובן אפשר להרחיב את האפשרויות אשר מוצגות למעלה, אך זהו הבסיס ואלו הם הערכים הניתנים כברירת מחדל בחשבון סליקה חדש.